Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politikom privatnosti želimo građanima pružiti informacije o tome što su osobni podaci, koji su to osnovni pojmovi koje trebaju znati, kako i zašto obrađujemo njihove osobne podatke, kao i prava povezana s njihovim podacima, a sve u skladu sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije L 119/1) u daljnjem tekstu Uredba.

OSNOVNI POJMOVI:

osobni podatak označava sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; npr. ime i prezime, adresa, OIB. Osobni podaci dijele se na osobne podatke i osobne podatke posebne kategorije. U osobne podatke posebne kategorije ubrajaju se osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinaca, podaci koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca,

ispitanik ste Vi, odnosno pojedinac čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca,

obrada znači postupak koji se obavljaju na osobnim podacima kao što su prikupljanje, bilježenje, pohrana, prilagodba ili izmjena, obavljanje uvida, uporaba, stavljanje na raspolaganje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje,

sustav pohrane znači svaki skup osobnih podataka dostupnih prema posebnim kriterijima, bilo da su centralizirani, decentralizirani ili raspršeni na funkcionalnoj ili zemljopisnoj osnovi (npr. arhiva),

voditelj obrade smo u ovom slučaju MI, ali to može biti fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje u koju svrhu će se podaci obrađivati, ali i sredstva obrade osobnih podataka,

primatelj znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana,

privola znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom dajete pristanak za obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose

povreda osobnih podataka znači kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

VODITELJ OBRADE:

Javna ustanova „Park prirode Papuk“

Trg Gospe Voćinske 11

OIB:09100391705

Tel: 034 313 030

e-mail: kontakt@pp-papuk.hr

Ravnatelj:

zastupan po ravnatelju Alenu Jurencu (u daljnjem tekstu Voditelj obrade).

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA, kontakt:

anita.lovrekovic@pp-papuk.hr

adresa: Trg Gospe Voćinske 11

broj telefona: 034 313 004

broj faksa: 034 313 027

POSEBNE NAPOMENE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA TIJEKOM PANDEMIJE VIRUSA SARS-CO-V-2 U SVRHU TRANSPARENTNE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

SVRHA OBRADA

Od dana 16. studenog 2021. Voditelj obrade će prilikom dolaska na posao zaposlenika i prilikom ulasku posjetitelja u službeni prostor provoditi uvid u EU digitalne COVID potvrde ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju ili testiranju, a u svrhu provođenja sigurnosnih mjera zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2.

Voditelj obrade može u svrhu ubrazavanja provođenja sigurnosne mjere, izraditi popis zaposlenika u kojem će se nalaziti ime i prezime zaposlenika i do kada vrijedi dokaz.

Ukoliko zaposlenik odbije uvid, Voditelj obrade može napraviti o tome službenu bilješku.

OSNOVA

Pravna obveza propisana je Odlukom o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova i člankom 47. Zakona o zaštiti pučanstva („Narodne novine“ 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20).

U slučaju izrade popisa zaposlenika u svrhu ubrzavanja provođenja sigurnosne mjere, isti će samo izraditi u slučaju privole zaposlenika.

PRIMATELJ OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade nije u obvezi prosljeđivati osobne podatke koje je dobio na uvid prilikom predočenja valjane isprave. Ukoliko je predočena isprava za koju postoji osnove sumnje da je krivotvorena, Voditelj obrade u obvezi je obavijestiti nadležna tijela.

TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

RAZDOBLJE POHRANE

Osobni podaci o osobama koje se pružile traženi dokaz na uvid neće se pohranjivati.

U slučaju izrade popisa za potrebe ubrazanja provođenja sigurnosne mjere, podaci iz popisa moraju biti izbrisani:

– po povlačenju izričite privole zaposlenika

– po isteku valjanosti potvrde

– odnosno po prestanku važenju Odluke.

U slučaju izrade službene bilješke Voditelj obrade će istu čuvati do prestanka svrhe.

PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA

Zaposlenici i posjetitelji koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz, u skladu sa čl. VI Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Voditelja obrade.

Sva ostale informacije za ispitanike, nalaze se u ostatku ove Politike privatnosti i na web stranici:

SVRHA OBRADE I OSNOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA U JAVNOJ USTANOVI „PARK PRIRODE PAPUK“

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke u svrhu izvršavanje službenih ovlasti proveđenja neposrednog nadzora u zaštićenom području u skladu sa pravom i obvezama određenim Zakonom o zaštiti prirode.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji su nužni za poštivanje pravnih obveza Voditelja obrade. Pravne obveze uključuju:

izvršenje obveza prema UNESCO-u

evidentiranje turista sustavom E- visitor

promicanje Parka prirode papuk korištenjem fotografija i snimki javnih događanja

ostvarivanje prava na pristup informacijama

ostvarivanje prava ispitanika u zaštiti osobnih podataka.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke zaposlenika u svrhu potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava Voditelja obrade ili ispitanika u području radnog prava i prava o socijalnoj sigurnosti te socijalnoj zaštiti u mjeri u kojoj je to odobreno u okviru prava Unije, prava Republike Hrvatske i kolektivnog ugovora u skladu s pravom Republike Hrvatske i propisanim odgovarajućim zaštitnim mjerama za temeljna prava i interese zaposlenika.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke prikupljene videonadzorom javne površine koji se koriste isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine. Osnova za obradu osobnih podataka videonadzorom javne površine je izvršenje poslova i zadaće od javnog interesa i radi zaštite života i zdravlja ljudi i imovine.

Osnova za obradu osobnih podataka videonadzorom ostalih površina je legitimni interes.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke temeljem privole, u svrhu:

komunikacije sa građanima putem društvene mreže
Voditelj obrade obrađuje osobne podatke kada je to nužno za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora što uključuje:

uporaba imovine Voditelja obrade

suglasnost zakonskih zastupnika/skrbnika o korištenju elemenata Adrenalinskog parka od strane maloljetnika

provođenja nabave od obrtnika.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatka zbog uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke temeljem legitimnog interesa, a u svrhu:

korištenje kolačića na web stranici u svrhu boljeg korisničkog iskustva

korištenje newslettera

KATEGORIJA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke i osobne podatke posebne kategorije. Prilikom obrade osobnih podataka posebne kategorije posebno strogo se procjenjuje potreba za istima, svrha i pravna osnova.

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaše računalo spremi web stranica koju posjetite. Ako opet posjetite web stranicu vaš internetski preglednik šalje kolačiće koje pripadaju toj web stranici nazad. Kolačići omogućavaju web stranici da prikaže podatke prilagođene vama. Više informacija o kolačićima možete pronaći na:

KORIŠTENJE DRUŠTVENIH MREŽA

Općina koristi društvene mreže za otvoren dijalog sa građanima. Društvene mreže koje koristimo navedene su na našoj web stranici.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci uzimaju se neposredno od ispitanika, ali i iz javnih izvora (javni registri). U obrascu u kojem se uzimaju osobni podaci neposredno od ispitanika naznačena je svrha i pravna osnova na kojoj se temelji obrada osobnih podataka.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim osobama, kao što su tijela javne vlasti ili hitne službe, zbog ispunjenja pravnih obveza. Osobne podatke možemo proslijediti i pružateljima usluga (izvršiteljima obrade). Sa svakim izvršiteljem obrade zaključeni su ugovori o obradi osobnih podataka kojim su jasno definirani koji su to osobni podaci koji se obrađuju, te način postupanja sa istim. Izvršitelji obrade ne mogu bez naloga Voditelja obrade osobne nalog prosljeđivati trećim osobama. Vaši osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama u svrhe izravnog marketinga. Osobni podaci prikupljeni putem videonadzora mogu se dostaviti na zahtjev nadležnim tijelima, ako je to potrebno zbog provođenja postupka temeljem pravnih propisa. Osobni podaci prikupljeni videonadzorom ne mogu se prosljeđivati u treće zemlje.

ROK ČUVANJA

Osobni podaci koji su prikupljeni za određenu svrhu nakon ispunjena svrhe više se ne koriste. Osobni podaci mogu se pohraniti u našu arhivu ukoliko je to potrebno zbog poštivanja zakonskih propisa vezanih za arhiviranje. Osobni podaci prikupljeni videonadzorom mogu se čuvati maksimalno 6 mjeseci, osim ako su snimke izuzete zbog pravnih postupaka.

PRAVA ISPITANIKA

Pravo na pristup

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade zahtijevati potvrdu da li se njegovi osobni podaci obrađuju i u koliko se obrađuju ima pravo pristupiti tim osobnim podacima. Voditelj obrade dužan je ispitaniku pružiti sljedeće informacije:

u koju svrhu obrađuje osobne podatke

o kojoj kategoriji osobnih podataka je riječ (da li su to osobni podaci i/ili osobni podaci posebne kategorije)

primatelje kojima će se otkriti ili su već otkriveni osobni podaci

primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama

ako je moguće predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni ili koji su kriteriji korišteni za utvrđivanje tog razdoblja

postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenju obrade, prigovor

postojanju prava na pritužbu nadzornom tijelu

ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika o svakoj dostupnoj informaciji o izvoru podataka

da li postoji automatizirano donošenja odluka (što uključuje izradu profila), te ako postoji zašto je to važno za ispitanika i kako će takva obrada imati posljedice za ispitanika

ukoliko Voditelj obrade osobne podatke prenosi u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju, koje su mjere zaštite poduzete.

Voditelj obrade dužan je osigurati kopiju osobnih podataka koje obrađuje. Voditelj obrade može naplatiti naknadu na temelju troškova, ali samo za dodatne kopije. Ako je zahtjev podnesen elektroničkim putem, a ispitanik ne traži drugačije, informacije se pružaju u istom obliku.

Pravo na ispravak

Ako Voditelj obrade obrađuje osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku možete zatražiti ispravak ili dopunu.

Pravo na brisanje

Ispitanik može zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako je mišljenja da takva obrada podataka predstavlja zadiranje u njegove zaštićene interese. Mora se uzeti u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Ispitanika ima pravo na brisanje osobnih podataka, ukoliko je bar jedna od sljedećih osnova ispunjena:

osobni podaci ispitanika više nisu nužni za svrhu za koju su se prikupljali ili na bilo koji drugi način obrađivali

osobni podaci obrađivani su isključivo temeljem privole, a ispitanik je povukao svoju privolu

ispitanik je uložio prigovor na obradu osobnih podataka

osobni podaci su obrađivani nezakonito

osobni podaci moraju se brisati zbog poštivanja prava Republike Hrvatske ili EU

osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluge nekog informacijskog društva iz članka 8. stavak 1. Uredbe.

Ukoliko su osobni podaci ispitanika javno objavljeni (npr. web stranica, društvene mreže), a potrebno je udovoljiti zahtjevu za brisanjem, tada Voditelj obrade mora:

obrisati osobne podatke

poduzeti razumne mjere kako bi obavijestio druge Voditelje obrade koji obrađuju objavljene osobne podatke da je ispitanik zatražio brisanje, te da su dužni izbrisati sve poveznice do tih osobnih dokumenata, sve kopije ili rekonstrukcije tih osobnih dokumenata.

Voditelj obrade ima pravo pri odlučivanju o koracima koje treba poduzeti uzeti u obzir dostupnu tehnologiju i trošak provedbe.

Pravo na brisanje ne primjenjuje se u mjeri u kojoj je obrada nužna:

radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja

radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Europske unije ili pravu Republike Hrvatske ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Voditelja obrade

zbog javnog interesa u području javnog zdravlja u skladu sa člankom 9. stavkom 2, točkom (h) i (i), kao i člankom 9. stavkom 3. Uredbe

u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Uredbe u mjeri u kojoj je vjerojatno da se pravom iz stavka 1. može onemogućiti ili ozbiljno ugroziti postizanje ciljeva te obrade

radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo zahtijevati ograničenje obrade osobnih podataka u sljedećim slučajima:

Ispitanik osporava točnost osobnih podataka koje obrađuje Voditelj obrade

obrada osobnih podataka je nezakonita, a Ispitanik odbija brisanje

Voditelju obrade osobni podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Ispitaniku potrebni radi postavljanja, ostvarenja i obrane pravnih zahtjeva

Ispitanik je podnio prigovor.

Pravo na prigovor

Ako Voditelj obrade distribuira osobne podatke radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozove na svoje legitimne interese, može se podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite osobnih podataka pojedinca.

Pravo na povlačenje privole

Ispitanik može zatražiti povlačenje privole u svakom trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije povlačenja. Prije davanja privole Ispitanika se o tome obavješćuje.

Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim videonadzorom

Ispitanik ima pravo podnijeti zahtjev za pristup osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora.

Pravo na prijenos osobnih podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi, ako se obrada temelji na privoli ili je obrada nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili ako se obrada provodi automatiziranim putem.

Prilikom ostvarivanja svojih prava na prenosivost podataka ispitanik ima pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je to tehnički izvedivo.

Ostvarivanjem ovog prava ne dovodi se u pitanje pravo na brisanje podataka. To se pravo ne primjenjuje na obradu nužnu za obavljanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene Voditelju obrade.

OSTVARIVANJE PRAVA

Ukoliko želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem navedenih kontakta. Svakako imate pravo uložiti pritužbu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka zaposlenici su dužni informirati ispitanika čiji se podaci prikupljaju o svrsi obrade kojoj su podaci namijenjeni.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka. Prilikom implementacije pazi se da se obrađuju osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Ta obveza uključuje posvećivanje posebne pažnje količini prikupljenih podataka, opsegu obrade, razdoblju na koje se podaci pohranjuju, kao i njihova dostupnost.

Politika privatnosti izrađena je temeljem stručne i detaljne analize sustava, u sklopu izrade procjene rizika sigurnosti obrade osobnih podataka, a sve kako bi se postigla sigurnost u obradi osobnih podataka i zadovoljila načela obrade osobnih podataka (zakonitost, poštenost, transparentnost, ograničavanje svrhe, smanjenje količine podataka, točnost, ograničenje pohrane, cjelovitost i povjerljivost, te pouzdanost).

Svi zaposlenici obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Svi zaposlenici obvezni su pridržavati se Etičkog kodeksa državnih službenika.

Službenici i namještenici dužni su čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obnašanja dužnosti odnosno nakon prestanka službe u općini.

Napominjemo da u određenim slučajevima odbijanje pružanja osobnih podataka može imati određene pravne posljedice za Ispitanika, na što ćete biti upozoreni prilikom prikupljanja osobnih podataka. Moguće pravne posljedice zavise o pravnoj osnovi uzimanja osobnih podataka.

Politika privatnosti redovito se ažurira kako bi sadržavala točne informacije, stoga zadržava se pravo na promjenu sadržaja.