Papuk je od prapovijesti bio pogodno mjesto za život ljudi. Geografski položaj, uzvisina iznad plodne doline, prirodno bogatstvo sirovina poput vode, drveta i kamena, osiguravali su ljudima ugodne uvjete za siguran i plodonosan život sve do danas.
U eneolitiku je za izradu oruđa i oružja bakar sve češće zamjenjivao kost i kamen. Metalurška je djelatnost pak svoj procvat doživjela u kasnom eneolitiku. U vučedolskoj je kulturi bakar lijevan u dvodijelne kalupe. Za izradu bakrenih predmeta u klasičnoj se vučedolskoj kulturi upotrebljavala oksidna rudača. Bakar dobiven iz sulfidne rudače nije bio čist, već je sadržavao manju količinu nekih drugih metala. Uvidjevši kako nečisti bakar ima veću tvrdoću, u njemu se namjerno ostavljalo sve više drugih metala (arsena i antimona), što je na kraju rezultiralo broncom. Taj je pronalazak značio početak brončanog doba. Tragovi metalurške djelatnosti otkriveni su na Papuku – dođi i istraži ih!